Direct contact? Bel: 035 544 82 23

Home > Voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Wessel Schoon

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Van Wessel Schoon.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en overeenkomsten met Van Wessel Schoon.

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Van Wessel Schoon

 1.  Toepasselijkheid
 2.  Prijzen
 3.  Overeenkomst
 4.  Uitvoering overeenkomst
 5.  Levering
 6.  Betalingsvoorwaarden
 7.  Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten
 8.  Aansprakelijkheid
 9.  Klachten
 10.  Geheimhouding
 11.  Toepasselijk recht
 12.  Forumkeuze

01. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden van Van Wessel Schoon zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Wessel Schoon en een opdrachtgever waarop Van Wessel Schoon deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Uitgezonderd de gevallen waarin schriftelijk en uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

De algemene voorwaarden van Van Wessel Schoon zijn opgesteld in overeenstemming met het geldende recht, met name Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

02. Prijzen

 1. Als prijs voor de te leveren diensten en/of goederen geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van Van Wessel Schoon. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd worden de prijzen van de aangeboden diensten en/of goederen niet verhoogd zonder dat een opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
 2. Een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Van Wessel Schoon gaat langs bij opdrachtgever. In overeenstemming wordt de prijs bepaald. Hierbij gaat het om ofwel een prijs per keer schoonmaken, of een prijs per week. Deze prijs is inclusief schoonmaakartikelen. Voor alle prijzen op offertes en facturen geldt dat deze exclusief BTW zijn weergegeven.

03. Overeenkomst

 1. Door Van Wessel Schoon opgestelde offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt.
 2. De kostenopgave hangt immer samen met de omschreven opzet van het project.
 3. De overeenkomsten met Van Wessel Schoon komen tot stand door aanbod en aanvaarding (6:217 Burgerlijk Wetboek). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn.
 4. Wijzigingen van, en aanvullingen op de overeenkomsten met Van Wessel Schoon kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Van Wessel Schoon stuurt opdrachtgever een offerte per mail. Hierop wordt schriftelijk (per mail) akkoord op gegeven, ofwel telefonisch. De door Van Wessel Schoon verzonden offerte omvat een heldere omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden bepaald in overeenstemming met de klant.
 6. Na akkoord offerte, stuurt Van Wessel Schoon een overeenkomst aan opdrachtgever. Deze dient ondertekend te worden door opdrachtgever. Let wel op artikel 3.3. van deze algemene voorwaarden: een overeenkomst met Van Wessel Schoon kan ook op andere wijze tot stand komen, wanneer dit naar beoordeling van Van Wessel Schoon het geval is.
 7. Iedere opdrachtgever wordt geacht de verzonden overeenkomst te ondertekenen.
 8. Mondelinge en schriftelijke toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Van Wessel Schoon en/of door Van Wessel Schoon ingeschakelde derden, binden Van Wessel Schoon niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Beoordeling van de vraag of Van Wessel Schoon te kort is geschoten in de nakoming van een of meer verbintenissen (uit overeenkomst) is aan Van Wessel Schoon zelf. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 10. Bij eenmalige klussen verzendt Van Wessel Schoon normaliter geen overeenkomst ter ondertekening: een akkoord op de offerte per mail wordt als voldoende beschouwd voor het starten met de werkzaamheden.
 11. Toezeggingen met betrekking tot werkzaamheden door ondergeschikten aan Van Wessel Schoon (en diens rechtsgeldige vertegenwoordigers: Tom van Wessel en Lillian Lagerman), brengen geen overeenkomst tot stand. Op deze toezeggingen kan aldus geen aanspraak worden gemaakt.

04. Uitvoering overeenkomst

 1. Van Wessel Schoon staat ervoor in dat een geleverde zaken en diensten beantwoorden aan de overeenkomst. De beoordeling of de door Van Wessel Schoon geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeenkomst is aan Van Wessel Schoon.
 2. Na ondertekening van de door Van Wessel Schoon aan opdrachtgever verzonden overeenkomst, gaan de werkzaamheden van start.
 3. De opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op herstelwerkzaamheden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wessel Schoon herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Van Wessel Schoon geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer de opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde werkzaamheden (zaken en diensten) door Van Wessel Schoon niet conform de overeenkomst is.
 4. Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is Van Wessel Schoon gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Van Wessel Schoon zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
 5. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door Van Wessel Schoon, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door Van Wessel Schoon immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
 6. Van Wessel Schoon zal bij uitvoering van de overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.
 7. Bij uitvoering van de overeenkomst leeft Van Wessel Schoon immer de in de offerte aangegeven afspraken na. Wanneer er, naar beoordeling van Van Wessel Schoon, sprake is van werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen, is het aan Van Wessel Schoon om te bepalen of deze werkzaamheden uitgevoerd worden.
 8. Van Wessel Schoon mag een overeenkomst met opdrachtgever opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 9. Opdrachtgever heeft eveneens één maand opzegtermijn.
 10. Bij ontevredenheid van opdrachtgever, wordt nimmer het factuurbedrag terugbetaald door Van Wessel Schoon.

05. Levering

 1. Het leveren van schoonmaakwerkzaamheden door Van Wessel Schoon aan opdrachtgever, gaat van start vanaf de overeengekomen datum.
 2. Van Wessel Schoon kan te allen tijde werkzaamheden weigeren, ook na verzenden van een offerte. Zogeheten herroeping van een offerte wordt enkel gedaan binnen redelijke grenzen, binnen 14 dagen en wordt schriftelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

06. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen worden door Van Wessel Schoon op de eerste van de maand gezonden aan opdrachtgever. Wanneer de eerste van de maand valt op een zaterdag of zondag, wordt de factuur de eerstvolgende maandag verzonden. Starten werkzaamheden van Van Wessel Schoon voor opdrachtgever op een ander punt in de maand? Dan worden de kosten voor de geleverde diensten in die periode meegerekend met de factuur voor de maand daarop.
 2. Na het verlopen van de betaaltermijn van 30 dagen, wordt na 7 dagen een eerste herinnering gestuurd. Hierin wordt aan opdrachtgever medegedeeld dat er administratiekosten in rekening worden gebracht bij het verzenden van de volgende herinnering: 10 % van het openstaande (ex BTW) factuurbedrag.
 3. Wanneer door opdrachtgever de openstaande factuur niet betaald is na de eerste herinnering, wordt een tweede herinnering gestuurd waar eveneens een betalingstermijn van 7 dagen voor geldt. Hierbij wordt, conform artikel 6.2 van de algemene voorwaarden, 10 % aan administratiekosten gerekend aan Opdrachtgever over de openstaande factuur.
 4. Wanneer na het verstrijken van de tweede herinnering het openstaande factuurbedrag inclusief administratiekosten nog niet voldaan is, wordt er een incassobureau ingeschakeld, of vordert Van Wessel Schoon zelf de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten. Zie eveneens artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 5. Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever kan worden gedeclareerd bij een derde partij, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan Van Wessel Schoon het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de opdrachtgever. Hiervoor gelden de hierboven genoemde betalingsvoorwaarden.

07. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft Van Wessel Schoon de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

08. Aansprakelijkheid

 1. Van Wessel Schoon is nooit aansprakelijk te stellen voor schade die voortvloeit uit complicaties met de werkzaamheden die door Van Wessel Schoon geleverd worden. Van Wessel Schoon kan nimmer door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Wanneer opdrachtgever stelt dat Van Wessel Schoon (en ondergeschikten van Van Wessel Schoon) schade hebben veroorzaakt, ligt de bewijslast hiervoor bij opdrachtgever.
 3. Van Wessel Schoon zal schuld erkennen wanneer schuld door opdrachtgever bewezen is. Van Wessel Schoon is verzekerd voor dergelijke aansprakelijkheid.

09. Klachten

 1. De opdrachtgever dient klachten over gebrekkige diensten volledig en duidelijk omschrijven. Deze moet vervolgens binnen bekwame tijd worden ingediend bij Van Wessel Schoon. Dit is nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand is tijdig.
 2. De opdrachtgever dient Van Wessel Schoon altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 3. De beoordeling of een gebrek voor vergoeding van kosten in aanmerking komt is altijd aan Van Wessel Schoon, ongeacht het hiervoor bepaalde.
 4. Bij gebrekkige diensten waar opdrachtgever klachten over heeft geuit, zal Van Wessel Schoon, binnen redelijke grenzen, zorgen voor herstelwerkzaamheden.
 5. De beoordeling of hetgeen omschreven in artikel 9.4 van deze algemene voorwaarden ‘binnen redelijk grenzen’ is, is aan Van Wessel Schoon. Uiteraard neemt Van Wessel Schoon hierbij zorgvuldigheid in acht.

10. Geheimhouding

 1. Beide partijen (Van Wessel Schoon en opdrachtgever) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Van Wessel onthoudt zich altijd van het bekijken van documenten die worden aangetroffen op de locatie van opdrachtgever. Van Wessel Schoon neemt de AVG wetgeving hierbij in acht, net als andere geldende privacywetgeving.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Van Wessel Schoon en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

12. Forumkeuze

Van Wessel Schoon verklaart de rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen met Van Wessel Schoon.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

info@vanwesselschoon.nl | 035 - 544 82 23

Vaartweg 27A | 1211 JD | Hilversum

Btw. Nr.  | KVK Nr. 61897485