Direct contact? Bel: 035 544 82 23

Home > Privacy

Privacyverklaring Van Wessel Schoon

Privacyverklaring

 

Hieronder treft u de privacyverklaring van Van Wessel Schoon.

Hierin wordt helder omschreven hoe Van Wessel Schoon omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Inhoudsopgave privacyverklaring Van Wessel Schoon

 1.  Inleiding
 2.  Van Wessel Schoon
 3.  Doel gegevens
 4.  Ontvangers
 5.  Periode van opslag
 6.  Beveiliging
 7.  Uw rechten
 8.  Plichten

 

 1.  Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt helder uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen uw gegevens precies opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving.

Volledigheidshalve: de privacyverklaring zal af en toe gewijzigd worden. Dit kan het gevolg zijn van onder andere wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam om de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Tom van Wessel, Van Wessel Schoon

 1.  Van Wessel Schoon

Op dit moment leest u de privacyverklaring van Van Wessel Schoon. Van Wessel Schoon is een bedrijf dat zich bezig houdt met onder andere schoonmaak van kantoorpanden. Dit doen wij al jarenlang.

Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door Van Wessel Schoon verzameld worden. Het is belangrijk dat u weet wat er met de gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Dat is de inhoud van deze verklaring.

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door Van Wessel Schoon? Neem dan zeker contact op.

info@vanwesselschoon.nl | 035 - 544 82 23

Vaartweg 27A | 1211 JD | Hilversum

KVK Nr. 61897485

 1.  Doel gegevens

Er zijn een aantal doelen waar Van Wessel Schoon uw persoonsgegevens voor verzamelt. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen

Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Van Wessel Schoon via de website. Vanzelfsprekend worden hier enkel relevante gegevens gevraagd.

 1. Factureren

Zoals u misschien weet, heeft iedere onderneming een plicht om te factureren, en deze facturen te verzamelen. De facturen zijn immers nodig voor het doen van de belastingaangifte.

 1. Offerte sturen

Voor het versturen van een offerte, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Zo weten wij aan wie de offerte geadresseerd dient te worden.

 1.  Ontvangers

Voor de bedrijfsvoering van Van Wessel Schoon is het noodzakelijk om een accountant in te huren. De accountant zal dus gegevens ontvangen, onder andere gegevens die vermeldt worden op facturen.

 1.  Periode van opslag

Uw gegevens worden langere tijd bewaard door Van Wessel Schoon. Uiteraard worden uw gegevens nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit tenzij Van Wessel Schoon op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren.

 1. Contact opnemen

Neemt u contact op met Van Wessel Schoon via de mail? Dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. De mails worden tot maximaal tien jaar terug bewaard.

 1. Factureren

Vanuit de belastingdienst worden wij verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 jaar a 10 jaar bewaren. Dit doen wij dan ook.

 1. Offerte sturen

Offertes bewaren wij voor onze eigen administratie. De offertes worden in ieder geval niet langer dan 10 jaar bewaard.

 1.  Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Van Wessel Schoon (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Van Wessel Schoon. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces.

De apparaten waarmee uw gegevens worden geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door “https” beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Van Wessel Schoon privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat en een sitelock. Alles om uw gegevens veilig te houden.

 1.  Uw rechten
 • Recht op inzage

Ten alle tijden heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Van Wessel Schoon zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail, of telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Van Wessel Schoon. Dit kan eveneens door telefonisch contact op te nemen, of te mailen.

 • Recht op overdracht van gegevens

Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Van Wessel Schoon ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

 • Recht op het wissen van gegevens

U heeft in bepaalde gevallen het recht om Van Wessel Schoon te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet  Van Wessel Schoon uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Van Wessel Schoon heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Van Wessel Schoon de gegevens voor verzameld heeft.
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Van Wessel Schoon om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel  7.6. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan Van Wessel Schoon met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Van Wessel Schoon uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer Van Wessel Schoon een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Van Wessel Schoon verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen, zie artikel 5.2. van deze verklaring.
 • Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 jaar bent en Van Wessel Schoon heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Van Wessel Schoon de gegevens te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

 • Recht op het indienen van een klacht

 U heeft immer het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de Van Wessel Schoon niet op juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. 

 • Recht op stop van gegevensgebruik, bezwaar

 Zie punt 4.

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar info@vanwesselschoon.nl onder toezending van een kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en BSN nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Van Wessel Schoon zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het wissen (artikel 7.4).

 1.  Plichten

Van Wessel Schoon verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Van Wessel Schoon. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Van Wessel Schoon de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Van Wessel Schoon behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Van Wessel Schoon dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Van Wessel Schoon. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

info@vanwesselschoon.nl | 035 - 544 82 23

Vaartweg 27A | 1211 JD | Hilversum

Btw. Nr.  | KVK Nr. 61897485